Организациона структура

СТРУЧНО СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ФСРИС

 

Председник ССОС ФСРИС

 

Чланови ИО ССОС ФСРИС

 

Техничка комисија ССОС ФСРИС